Usługi terapeutyczne

Zapewniamy naszym podopiecznym dostęp do specjalistycznych zajęć terapeutycznych oraz terapii zajęciowej. 
W ramach usług terapeutycznych realizowane są 

 1. Zajęcia z psychologiem. 
  Psycholog zatrudniony w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Strumieniu prowadzi zajęcia z mieszkańcami, których celem jest poprawa funkcjonowania poznawczego mieszkańców, minimalizowanie deficytów, a także rozwój umiejętności interpersonalnych oraz szeroko pojętych kompetencji społecznych. Zajęcia z psychologiem mają za zadanie rozwijać poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości. Zadaniem psychologa jest  wspieranie mieszkańca w trudnych i kryzysowych sytuacjach, wyzwalanie procesów twórczego działania oraz kształtowanie motywacji wewnętrznej. Ważnym obszarem pracy jest wyrabianie postawy zaradności życiowej oraz usamodzielnianie. Psycholog swoje działania prowadzi w oparciu o diagnozę mieszkańca, dokonywaną na podstawie obserwacji, wywiadu, przy użyciu testów i kwestionariuszy. W swojej pracy wykorzystuje głownie elementy psychoterapii behawioralnej i poznawczo-behawioralnej. W zależności od możliwości mieszkańca oraz istoty problemu, wykorzystuje odpowiednie techniki terapeutyczne. Stosuje również relaksację i psychoedukację. Psycholog ściśle współpracuje z Zespołem Terapeutyczno – Opiekuńczym koordynując i uczestnicząc w zebraniach poświęconych Indywidualnym Planom Wsparcia Mieszkańca. Jest on również odpowiedzialny za współpracę z Placówkami Edukacyjnymi. 
 2. Zajęcia terapeutyczne, oświatowe i rehabilitacja społeczna.
  Mają one na celu stymulowanie rozwoju mieszkańców we wszystkich obszarach  rozwoju – poznawczym, społecznym, ruchowym i emocjonalnym poprzez m.in
 • warsztaty teatralne, muzykoterapię, zajęcia plastyczno-techniczne, rękodzieło, 
 • ergoterapię i hortiterapię (terapia poprzez pracę oraz terapia przez pracę w ogrodzie), 
  –  gry i zabawy ruchowe w tym poprzez Metodę Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, ćwiczenia manualne, zajęcia w sali doświadczania świata, terapię zabawą
 • trening funkcjonowania w codziennym życiu, oddziaływania terapeutyczne przy posiłkach, zajęcia kulinarne, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, 
 • trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,
 • turystykę i rekreację (wycieczki, spacery, zajęcia sportowo-rekreacyjne) 
 • udział w wydarzeniach kulturalnych i integracyjnych na terenie Domu i poza nim, 
 • filmoterapię, bajkoterapię, zajęcia czytelnicze, 
 • zajęcia komputerowe, 
  –  zajęcia oświatowe, stymulację polisensoryczną, terapię pedagogiczną, gry i zabawy stolikowe, 
 • dogoterapię
 1. Zajęcia logopedyczne
Powrót do góry
www.000webhost.com